Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của Sở Tài chính