Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu
chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh