Hoạt động Hoạt động

Tham dự hội nghị đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính

Danh sách tham gia đào tạo