GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

 

Giám đốc: Lê Ngọc Khánh

 

 

ĐT:  064.3511574

 

 

DĐ: 0908.051.999

 

 

Email: khanhln@sotc.baria-vungtau.gov.vn

 

Phó giám đốc: Lê Hà Hải

Phó giám đốc: Ngô Phước Thành

Phó giám đốc: Nguyễn Dương Hùng

ĐT: 064.3810411

ĐT: 064.3852319

ĐT:  064.3854731

DĐ: 0983.948.404

DĐ: 0913.737.994

DĐ: 0913.684.300

Email: hailh@sotc.baria-vungtau.gov.vn

Email: thanhnp@sotc.baria-vungtau.gov.vn

Email: hungnd@sotc.baria-vungtau.gov.vn