TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Phòng Quản lý Giá - công sản
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Quản lý Công sản
2 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Quản lý Giá
3 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Quản lý Giá
4 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Quản lý Giá
5 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Quản lý Giá
6 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Quản lý Công sản
7 Trình tự thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý Công sản
8 Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quản lý Công sản
9 Trình tự thủ tục điều chuyển tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quản lý Công sản
Hiển thị 9 kết quả
của 1