Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019201957/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
2Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019201956/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
3Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019201955/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
4Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019201954/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
5Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019201953/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
6Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019201952/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
7Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019201951/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
8Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019201950/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
9Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019201949/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019
10Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019201948/CK-NSNN65/QĐ-UBND14/01/2019