Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019201961/CK-NSNN3886/BC-STC14/10/2019
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019201960/CK-NSNN3886/BC-STC14/10/2019
3Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019201959/CK-NSNN3886/BC-STC14/10/2019
4Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019201961/CK-NSNN160/BC-UBND15/07/2019
5Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019201960/CK-NSNN160/BC-UBND15/07/2019
6Cân đối ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019201959/CK-NSNN160/BC-UBND15/07/2019
7Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2019201961/CK-NSNN103/BC-UBND10/05/2019
8Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2019201960/CK-NSNN103/BC-UBND10/05/2019
9Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2019201959/CK-NSNN103/BC-UBND10/05/2019