Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 73/2018/TT-BTC Hướng dẫn nguồn tài chính trong quản lý, thai khác trong công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước 05/09/2018
2 24/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh 20/07/2018
3 55/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường 25/06/2018
4 56/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phsi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định 25/06/2018
5 901/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 13/06/2018
6 6084/BTC-NSNN Một số khoản thu NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để CCTL theo quy định của Luật NSNN năm 2015 11/06/2018
7 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 08/06/2018
8 1395/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2018
9 52/2018/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THÔNG TƯ SỐ 108/2016/TT-BTC NGÀY 30/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 24/05/2018
10 2378/UBND-VP Về việc cập nhật, bổ sung số liệu đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020 21/03/2018
11 871 /STC-QLNS Về việc triển khai Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp các khoản phát sinh tại chợ cấp xã 20/03/2018
12 894/STC-QLNS Triển khai thông tư của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 14/03/2018
13 2086/BTC-KBNN ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định 05/03/2018
14 2170/BTC-KBNN hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 05/03/2018
15 6276/BTC-VP Đính chính TTHC công bố tại Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính 24/01/2018
16 278/STC-QLNS Triển khai văn bản hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 23/01/2018
17 830/BTC-KBNN Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Mục lục NSNN 22/01/2018
18 02/2018/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/01/2018
19 02/CT-UBND Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2018
20 53/UBND-VP Triển khai thông tư 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 04/01/2018
Hiển thị 1 - 20 of 161 kết quả.
của 9