Địa chỉ truy cập các phần mềm của ngành Tài chính

Thứ Hai, 01/01/2024 - 15:36
Đọc bài viết In bài E-mail - + - +

Địa chỉ truy cập các phần mềm của ngành Tài chính:
(Thông tin hỗ trợ: Tâm 0254.3510654 - 0909434565)

- Cấp mã số Quan hệ ngân sách:

https://mstt.mof.gov.vn

- Công khai ngân sách tỉnh:

http://sotc.baria-vungtau.gov.vn/congkhaingansachbannganh/dutoanngansach

- Cổng thông tin tài sản công của tỉnh:

https://tsc-sotc.baria-vungtau.gov.vn

- Cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh:

http://sotc.baria-vungtau.gov.vn:6868

- Quản lý tài sản công:

https://csdlqgtsc.mof.gov.vn/

- Quản lý tài sản nhà nước:

https://qltsnn.mof.gov.vn

- Kho CSDL quốc gia về tài sản công:

https://csdlqgtsc.mof.gov.vn/

- Hạ tầng giao thông đường bộ:

https://htgtdb.mof.gov.vn

- Hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung:

https://ctns.mof.gov.vn


Đánh giá: