Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài chính

Chủ Nhật, 01/10/2023 - 14:32
Đọc bài viết In bài E-mail - + - +

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA STÀI CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực Quản lý Giá

1

Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

2

Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

3

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

II

Lĩnh vực quản lý Công sản

4

Mua quyển hóa đơn

5

Mua hóa đơn lẻ

6

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

7

Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

8

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

9

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư

10

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

11

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

12

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, cất, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chử sở hữu

13

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp.

14

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ

15

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

III

LĨNH VỰC TIN HỌC THỐNG KÊ

16

Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

V.

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

3

Thủ tục giải quyết Khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

4

Thủ tục giải quyết tố cáo cấp tỉnh

5

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

VI.

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

6

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

7

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình


Đánh giá: