1. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

2. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ BÀ RỊA

3. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHÚ MỸ

4. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN CHÂU ĐỨC

5. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN LONG ĐIỀN

6. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN ĐẤT ĐỎ

7. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN XUYÊN MỘC

8. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN CÔN ĐẢO