Giám đốc: Ngô Phước Thành
ĐT: 0254.3511574
DĐ: 0913737994
Email: thanhnp@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của cơ quan. Định hướng quy hoạch, kế hoạch và các hoạt động của Sở. Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác quản lý ngân sách nhà nước. Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp lý của Sở. Phụ trách phòng quản lý ngân sách
     
Phó giám đốc: Lê Thế Thời Phó giám đốc: Trương Kim Tân Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung
ĐT:  0254.3810411 ĐT:  0254.3852319 ĐT: 0254.3854731
DĐ: 0916.619.019 DĐ: 0903905369 DĐ: 0907163163
Email: thoilt@sotc.baria-vungtau.gov.vn Email: tantk@sotc.baria-vungtau.gov.vn Email: trungnt@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:Tài chính Hành chính sự nghiệp, Văn phòng Sở đối với các lĩnh vực: Chủ tài khoản của cơ quan, quản trị, tài chính, tài sản nội bộ cơ quan. Công tác tài chính - ngân sách của huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền. Công tác An ninh quốc phòng, dân quân tự vệ. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng theo các lĩnh vực được phân công Lĩnh vực phụ trách: Quản lý giá công sản và Tài chính doanh nghiệp, phòng Thanh tra, phòng Quản lý Ngân sách về lĩnh vực: thẩm định, thanh toán chi phí xử lý tài sản công. Theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tham gia hội đồng quản lý quỹ bảo vệ môi trường, hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh, hội đồng quản trị quỹ đầu tư phát triển tỉnh, hội đồng quản lý quỹ phát triển đất tỉnh. Công tác tài chính - ngân sách của TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, huyện Côn Đảo. Công tác chỉ đạo, điều hành công tác phụ vụ kiểm toán. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng theo các lĩnh vực được phân công Lĩnh vực phụ trách: Tài chính đầu tư, ISO, công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, Công nghệ thông tin, các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và website của Sở. Công tác tài chính - ngân sách của huyện Châu Đức, Đất Đỏ. Công tác công đoàn, đoàn thanh niên, ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng theo các lĩnh vực được phân công