ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 

1. Thái độ của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

 
2. Hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu liên quan để giải quyết công vệc

 
3. Chất lượng xử lý công vệc

 
4. Thời gian xử lý công vệc