Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024202358/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
2Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024202357/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
3Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024202356/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
4Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024202355/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
5Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024202354/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
6Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024202353/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024202352/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
8Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2024202351/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
9Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024202350/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023
10Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024202349/CK-NSNN3689/QĐ-UBND21/12/2023