Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020202058/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
2Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020202057/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
3Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020202056/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
4Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020202055/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
5Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020202054/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
6Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020202053/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020202052/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
8Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020202051/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
9Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020202050/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020
10Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020202049/CK-NSNN119/QĐ-UBND15/01/2020