Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023202258/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
2Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023202257/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
3Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023202256/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
4Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023202255/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
5Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023202254/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
6Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023202253/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023202252/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
8Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023202251/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
9Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023202250/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022
10Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023202249/CK-NSNN3962/QĐ-UBND27/12/2022