Sở Tài chính    Dự toán ngân sách
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Dự toán thu, chi NSNN 20202020Biểu 212/QĐ-STC07/02/2020
2Dự toán thu, chi NSNN 20192019Biểu 207/QĐ-STC31/01/2019