Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTrích yếu
Năm
Ngày cập nhật
Đường dẫn toàn văn
1Hướng dẫn xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026202326/10/2023huongdanxaydungdutoannam2024kehoachtaichinh03nam2024-2026-3.pdf
2hướng dẫn xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026202327/07/2023huongdanxaydungdutoannam2024kehoachtaichinh03nam2024-2026-3.pdf
3hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 – 2026 (Phục vụ xây dựng dự toán ngân sách các cấp của địa phương)202330/06/20233521huongdanDT2024caphuyenxa.pdf
4Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023202208/08/202212_CT-TTg 2022.pdf
5Hướng dẫn xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025202208/08/2022CV huong dan xay dung du toan nam 2023 ke hoach tai chinh 03 nam 2023 -2025 - Chinh thuc.pdf
6Biểu mẫu Hướng dẫn xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025202208/08/20222022 Bieu 01 den bieu 10 dinh kem cong van huong dan du toan (chinh thuc).xls
7Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025202208/08/202247_2022_TT-BTC.pdf
8Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024202120/06/2022huongdanxaydungdutoannam2022kehoachtaichinh03nam2022-2024.pdf
9Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023202019/08/2020CongvanhuongdanDT2021huyenxa.pdf
10Hướng dẫn xây dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023202008/05/20203010_STC-TCHCSN_05082020-signed.pdf