Sở Tài chính    Tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 20232023Biểu 383/QĐ-STC17/07/2023
2Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 20222022Biểu 3136/QĐ-STC13/10/2022
3Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 20222022Biểu 386/QĐ-STC13/07/2022
4Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20222022Biểu 346/QĐ-STC18/04/2022
5Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 20212021Biểu 706/QĐ-STC14/01/2022
6Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20212021Biểu 7106/QĐ-STC14/10/2021
7Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20212021Biểu 746/QĐ-STC14/04/2021
8Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 20202021Biểu 701/QĐ-STC04/03/2021
9Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20202020Biểu 7108/QĐ-STC15/10/2020
10Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 20202020Biểu 781/QĐ-STC16/07/2020